Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

1 1 km 4 8 Top. Karte

1 1 km 4 8 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Pozoruhodnosti při cestě Tip Doporučuje se návštěva v evropském měřítku ojedinělého parku Findlingspark Nochten. V jednotlivých částech parku se nachází ukázky více než 3000 kusů hornin transportovaných ledovcem. Sklářské muzeum Weißwasser v blízkosti nádraží popisuje historii sklářského průmyslu města Weißwasser. Geopark nabízí další, dílem i přeshraniční tématické okruhy (hornický, podél Nisy, sklářský a geologický) za poznáním tohoto přírodního a kulturního regionu v trojzemí. Okruhy se nachází převážně severně od Bad Muskau, ve spolkové zemi Braniborsko. Tip na výlet do přírody Doporučená trasa Start Trasa Délka Náročnost Zvláštnosti Cyklotrasa Hermannsdorfer Radweg v národním geoparku Mužakovský vrásový oblouk Informační pavilón Vattenfall u »Schwerer Berg«, Weißwasser Okraj města Weißwasser – východní hranice povrchového dolu – Findlingspark Nochten cca 13 km nízká Podél cyklotrasy při povrchovém dolu se nachází několik zastavení, odpočívek a vyhlídek s informacemi pro zájemce o techniku. Z vyhlídkové věže u »Schwerer Berg« se otevře působivý pohled na areál povrchového dolu. Nahoře: Findlingspark Nochten (Foto: Dr. Hans- Dieter Engelmann) Dole: Fürst-Pückler-Park Bad Muskau (Foto: Maik Stöckmann) 14 LUŽICKÝ HRANIČNÍ VAL 15

2 Mužakovské vřesoviště 2 Stručná charakteristika Jako Mužakovské vřesoviště označujeme zhruba 30000 hektarů veliké a souvislé lesnaté území. Rozkládá se v délce zhruba 30 kilometrů ve východo-západním směru a v šířce až 10 kilometrů ve směru severo-jižním. Z hlediska územního je Mužakovské vřesoviště součástí saské dolnolužické krajiny vřesovišť. Vřesoviště lze členit na východní a západní Mužakovské vřesoviště. Západní vřesoviště je z hlediska funkcí biotopu silně ovlivněno těžbou hnědého uhlí. Ve východní části Mužakovského vřesoviště se nachází velký vojenský prostor s odlesněnými oblastmi. V jižní části Mužakovského vřesoviště se nachází největší vnitrozemská přesypová oblast Německa, o délce zhruba 20 km. Duny jsou výrazně vyšší než z jihu přiléhající krajina vřesovišť a rybníků, tvoří proto přirozenou hranici ve směru od východu k západu. Největší část vřesoviště se skládá z nížinných písků z doby viselského zalednění, často blízkých spodním vodám či částečně bažinatých. Tato stanoviště jsou využívána převážně lesnicky. Na chudých písčitých půdách dominují přirozené bory. Převážně se jedná o březové bory. V bažinatých oblastech ještě ojediněle nalezneme jedlové smrčiny. Zemědělství se na převážně chudých písčitých půdách provozuje pouze v malé míře a v bezprostřední blízkosti obcí nacházejících se na území vřesoviště. Výjimku představuje Trebendorfská výšina (Trebendorfer Hochfläche), zhruba o 30 m vyvýšený zbytek morény na severozápadě Mužakovského vřesoviště. Půdy jsou zde více jílové a jsou tudíž zemědělsky využívány více. Potenciálně přirozenou vegetaci (PNV) tvoří převážně březové a dubové bory, jakož i brusnicové bory. Na oblasti již nevyužívané pro těžbu je z ekologického hlediska třeba pohlížet jako na hodnotné. Zde stále žijí vzácné, dílem vyhubením ohrožené druhy, jako tetřívek obecný, tetřev hlušec, jeřáb popelavý a orel mořský. Z historie Název »Mužakovské vřesoviště« (Muskauer Heide) je odvozen od někdejších majitelů, kteří měli své zámky v Mužakově (Muskau). Název »vřesoviště« (něm. Heide) je v Dolní Lužici a na severu Horní Lužice specifické označení pro světlý vřesový bor. Později toto označení bylo používáno obecně pro rozlehlé bory. Levá strana: Přesyp (Foto: NSZ) 16 MUŽAKOVSKÉ VŘESOVIŠTĚ 17