Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

2 Svahová pramenná

2 Svahová pramenná rašeliniště představují jistou zvláštnost. Svahovému prameništi s výskytem olší a smrků zde předchází slatiniště. Toto je převážně porostlé ostřicí a třtinou. Na okraji rašeliniště se nacházejí zástupci boreálních smrčin a olšin, mezi jinými plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), ďáblík bahenní (Calla palustris) nebo ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia) jako boreální relikt. Rašeliniště byla v Mužakovském vřesovišti dříve hojná. Nacházejí se zde botanické vzácnosti celoněmeckého významu. 2 Tvorbu rašelinišť je možné pozorovat na malých plochách např. v bývalém vojenském území Horní Lužice. V této krajině, která byla po desetiletí určována vojenským využitím, se kromě otevřených vnitřních dun, vřesovišť a suchých travních porostů nacházejí i rašeliniště, která se vytvořila v depresích mezi dunami a v prohlubních na úpatí dun. Zde se vyskytují pozoruhodné druhy, jako rosnatka prostřední (Drosera intermedia) nebo plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata). Charakteristické druhy zvířat a rostlin Orel mořský (Haliaetus albicilla L.) S orlem mořským se setkáme spíše v jižní části lesnatých území v hraniční blízkosti jezerních oblastí, které jsou zdrojem jeho potravy. Vyžaduje klidné lesní oblasti s vysokými a starými stromy pro stavbu hnízda a vody s hojným výskytem vodního ptactva jako zdroj potravy. To vše je v oblasti Mužakovského vřesoviště ještě k dispozici. Významnými zásahy, poškozením životního prostředí a postupující těžbou hnědého uhlí byla zhruba 30000 ha velká oblast Mužakovského vřesoviště roztržena a její struktura pozmě - něna. I přesto zůstaly počty hnízdění v Mužakovském vřesovišti zachovány. Nahoře: Daňčí zvěř (Foto: Matthias Höhne) Dole: Vlčí stopy (Foto: NSZ) Vlevo: Rosnatka prostřední (Foto: Kay Sbrzesny) Vpravo: Plavuňka zaplavovaná (Foto: Kay Sbrzesny) Zajímavý je i vývoj mokřadů na okraji vodních ploch po těžbě. V přírodní rezervaci Trebendorfer Tiergarten se podařilo osídlení několika ohrožených druhů z oblasti zdevastované těžbou uhlí. Patří k nim plavuň vidlačka a plavuň pučivá (Lycopodium clavatum, L. annotinum), podezřeň královská (Osmunda regalis) a rojovník bahenní (Ledum palustre). Vlhké louky s rákosinami a porosty ostřic se utvářejí rovněž na mokřadních stanovištích, např. v lužních oblastech. Jedná se při tom o neobhospodařované nebo extenzivně obhospodařované zelené plochy na vlhkých nebo střídavě vlhkých stanovištích. Vysoká a daňčí zvěř V Mužakovském vřesovišti se nacházejí tradiční oblasti pro jelení říji. Brzy na podzim je říji možné slyšet a je působivým přírodním zážitkem. Vlci (Canis lupus) Od roku 1992 pocházejí z Mužakovského vřesoviště opět jednotlivé důkazy o výskytu vlků. Předpokládá se, že sem zvířata přešla ze sousedních lesnatých území v Polsku. Nejprve byly stopy zaznamenávány jen příležitostně, v posledních letech se opět objevují i mláďata. V oblasti Mužakovského vřesoviště i v oblasti Neustadtského vřesoviště je vlky s mláďaty obsazeno vždy po jednom teritoriu. 26 MUŽAKOVSKÉ VŘESOVIŠTĚ 27

2 Pozoruhodnosti Pozoruhodnosti na trase • Im »Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz« • V »Kontaktním centru vlčího regionu Lužice (Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz)« v Rietschen (volitelně výchozí nebo cílový bod výletu) obdržíte informace o aktuálním výskytu vlků v Lužici. • Ve dvoře Erlichthof v Rietschen najdete v divadelní stodole (Theaterscheune) zajímavou expozici o životě vlků. • Lužický park Findlingspark v Nochten • Povrchový důl v Nochten • Jezero Bärwalder See, možnost koupání • Povrchový důl s vyhlídkou v Reichwalde • Osada Erlichthofsiedlung v Rietschen • Historický vesnický soubor v Daubitz • Ranč Forest Village • Oblast rybníků u dolní Sprévy Vřesoviště (Foto: NSZ) 2 km 4 8 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Návrh trasy Začátek Vlčí cyklotrasa (Wolfsradweg) Nochten Trasa Nochten – Boxberg – Reichwalde – Rietschen Erlichthofsiedlung – Neu Daubitz – Hirsch – Steinbach Délka Obtížnost Poznámka cca 45 km (celá trasa) lehká (převážně rovinatý terén) Cyklotrasu je možné také rozdělit do dvou úseků: západní část: Nochten – Rietschen Východní část: Rietschen – Steinbach na polsko-německé hranici 28 MUŽAKOVSKÉ VŘESOVIŠTĚ 29