Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

3 Rašeliniště

3 Rašeliniště Daubaner Heide, u losí obory (Foto: NSZ) Vzácné ptačí druhy, jako například dudek chocholatý (Upupa epops), lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a ťuhýk obecný (Lanius collurio) zde nacházejí obživu i hnízdiště. Nacházíme zde také zmiji obecnou (Vipera berus) a další plazy. Vypásání se provádí pomocí ovcí, koz a na základě vědecké studie dokonce i losů. Mravkolev Mnohým známý, ale přesto již jen vzácně viditelný je mravkolev. Jedná se o až 17 mm velkou larvu mravkolvovitých (Myrmeleontidae). Podivuhodná je metoda, jakou loví svou kořist, mravence a jiný drobný hmyz. Vyhrabává kruhovou jamku, která se směrem dolů prohlubuje. Vzniká tak trychtýř, který musí být natolik strmý, aby hmyz na sypkém písku spadl na dno trychtýře. Tam mravkolev se svými mohutnými čelistmi vyčkává a kořist ochromí jedem. Při pozorném pohledu můžeme takovéto trychtýře o průměru až 8 cm a hloubce 2 až 3 cm v písčinách vřesoviště spatřit. 3 Nahoře: Mravkolev (Foto: Kay Sbrzesny) Dole: Dudek chocholatý (Foto: Mike Krüger) Vřesoviště Vedle rozsáhlých rybničných komplexů utvářejí charakteristickou podobu hornolužické krajiny vřesovišť a rybníků právě vřesoviště. Přitom se jedná o biotopy, které právě tak jako rybníky vznikly lidským hospodařením. Nadměrné využívání pastvou a těžbou dřeva v minulosti vedlo k tomu, že na ochuzených písčitých půdách rostly již jen keře a poškozené stromy, jakož i pouze tvrdé traviny s nízkou výživnou hodnotou. Dnes jsou extenzivní využívání a péče bezpodmínečným předpokladem pro zachování tohoto charakteristického biotopu. V závislosti na stanovištních podmínkách nacházíme suchá a také vlhká vřesoviště. Suchá vřesoviště jsou tvořena svazem Genistion pilosae. Osídlují písčité nebo skalnaté chudé půdy. Plošné rozšíření keříků, jako jsou vřes obecný (Calluna vulgaris) a brusnice (Vaccinium spp.) ukazují na velice extenzivní využívání. Výskyt vřesovcových vlhkých vřesovišť poukazuje na rašelinné kyselé a chudé písčité půdy. Přiřazují se rašelinišťním společenstvům. 38 HORNOLUŽICKÁ KRAJINA VŘESOVIŠŤ A RYBNÍKŮ 39

3 3 Informace o chráněném území Rozloha: 96,35 ha Chráněno od: 4. 7. 1974 Nahoře: Vodní nádrž Quitzdorfer Stausee (Foto: NSZ) Dole: Labuť velká (Foto: Mike Krüger) Chráněná krajinná oblast Přehrada Quitzdorf a Kollmer Höhen a rezervacemi Hohe Dubrau, Monumentshügel a Loose Vodní nádrž Quitzdorf Vodní nádrž Quitzdorf patří se svými 750 hektary k největším vnitrozemským vodním plochám v Sasku. Napuštěna byla v roce 1974. Přírodní rezervace leží v přírodním prostoru hornolužické krajiny vřesovišť a rybníků, ve východní části chráněné krajinné oblasti Přehrada Quitzdorf a výšin Kollmer Höhen, jihozápadně od města Niesky. Přírodní rezervace a dílčí části chráněné krajinné oblasti náleží evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti. V ní se včetně rezervace nacházejí významná hnízdiště rybničních ptačích druhů, případně druhů stojatých vod, jejich zazemněných oblastí, polootevřené zemědělské krajiny a přírodě blízkých lesů. Teritorium je významné pro odpočinek, tah a jako zdroj potravy pro druhy vodního ptactva. Předmětem ochrany je udržení hnízdních lokalit jako významného životního prostoru tvořeného přehradou s ostrovy s nízkým podílem vegetace, rákosinami a mělčinami, pro vodní ptactvo. Charakteristické biotopy Celkově se zde jedná o pestře vybavený mokřadní komplex. Příbřežní oblasti velké vodní nádrže jsou obklopeny olšinami, jasany, nivními a podmáčenými lesy a prameništi, rašeliništi, rákosinami a drobnými vodními plochami. Převažujícími porosty jsou bory, pří- rodě blízké doubravy, doubravy se zastoupením buku a bučiny, jakož na kyselých a chudých písčitých půdách kyselé doubravy. Oblasti otevřené krajiny tvoří extenzivně využívané vlhké louky (bezkolencové louky) a mezofilní zeleň (chudé kosené louky). Chráněná krajinná oblast je součástí významné hnízdní a odpočinkové lokality pro ptačí druhy vázané na vodu. K mimořádně významným hnízdícím ptačím druhům (Červený seznam pro Sasko) patří v této oblasti mimo jiné orlovec říční (Pandion haliaetus), rybák obecný (Sterna hirundo), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), chřástal kropenatý (Porzana porzana), ledňáček říční (Alcedo atthis), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), čírka modrá (Anas querquedula), lžičák pestrý (Anas clypeata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a moták pochop (Circus aeruginosus). Ploché břehy poskytují vhodná odpočinková místa zvláště pro brodivé ptáky. Kulík říční (Charadrius dubius) a čejka chocholatá (Vanellus vanellus) přitom patří k pravidelně hnízdícím druhům. Pro některé druhy ptáků je oblast mimořádně významná jako odpočinková lokalita. K nim patří husa polní (Anser fabalis), hohol severní (Bucephala clangula), lyska černá (Fulica atra) a kachna divoká (Anas platyrhynchos). Významná je oblast také pro ochranu obojživelníků, jako je kuňka obecná (Bombina bombina) a ropucha zelená (Bufo viridis). Kuňka obecná Při délce těla 30 –50mm patří vzácná kuňka obecná (Bombina bombina) k nejmenším žábám. Horní strana jejího těla je spíše nenápadně tmavošedá s měkkými žlázami. V případě nebezpečí ukazuje svou tmavou spodní stranu s intenzivně červeně zbarvenými fleky a vypouští sekret nepříjemné vůně. Její zornice mají srdcový tvar, odlišně od žab, které je mají příčně oválné. Kuňka obecná vyhledává biotopy s malými slunnými stojatými vodami, rákosiště, zátopové nivní oblasti, slunné okraje lesů i louky a pole. K její potravě patří vodní hmyz, brouci, stejnonožci, pavouci i plži. Olšové a jasanové nivní lesy V těchto lesích nacházíme mimo jiné v přírodní rezervaci Loose sasanky hajní (Anemone nemorosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), často vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Zvláštností v přírodní rezervaci je výskyt lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) a mečíku střecholistého (Gladiolus imbricatus). Nahoře: Kuňka obecná (Foto: Tommy Kästner) Uprostřed: Mečík (Foto: Kay Sbrzesny) Dole: Pstroček (Foto: Kay Sbrzesny) 40 HORNOLUŽICKÁ KRAJINA VŘESOVIŠŤ A RYBNÍKŮ 41