Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

5 Východní Horní

5 Východní Horní Lužice 5 Stručná charakteristika Přírodní oblast »Východní Horní Lužice« se rozkládá od vrchu Kottmar na východním okraji Hornolužické pahorkatiny až k Nise. Přirozenou hranici tvoří na severu hory Königshainer Berge a na jihu údolí Mandavy v Žitavské pánvi. Západně od pohoří Königshainer Berge se napojuje lužické pláň, úrodná zemědělská krajina, ve které byl les v uplynulých staletích vytlačen na pouhých několik vrchů. Převážně lesnatá přírodní oblast Východní Horní Lužice obsahuje charakteristické, vulkanickými procesy vzniklé kužele kopců se zarostlými vrcholy a jako loukami využívanými svahy. Pestrá a malebná krajina svůj jedinečný charakter zachovává díky typickým ojedinělým kopcům a také vrchu Landeskrone, jehož výrazný a nad otevřenou krajinu vyčnívající kužel je zdaleka patrný. Ke krajinotvorným svědkům třetihorního vulkanizmu ve Východní Horní Lužici patří dále vrchy Rotstein, Löbauer Berg, Kottmar, Schönbrunner Berg, Oberwald, Königsholz, Oderwitzer Spitzberg, Großer Stein a Breiteberg. Těchto celkem 14 izolovaných vrchů je začleněno do Evropsky významné lokality 30 E Čedičové a znělcové vrchy Východní Horní Lužice. Díky množství skal a kamenných moří v těchto horách najdeme značnou pestrost přirozených stanovišť a struktur. Údolími mezi vrchy a horami protékají vodní toky Pließnitz, Petersbach, Schwarzer a Weißer Schöps, chráněné jako Evropsky významné lokality 114 Oblast Pließnitz a FFH 111 Vodní toky u Schöpstal a Kodersdorf. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké úseky potoků a říček, včetně niv a vlhkých luk doprovázejících lesy. Nejrozšířenějším lesním společenstvem je biková bučina se zastoupením dubu. Z historie Stopy osídlení doby bronzové nacházíme ve spádové oblasti Nisy v okolí Zhořelce (Görlitz). Poté, co během období stěhování národů ve 4. a 5. století oblast Východní Horní Lužice opustilo germánské obyvatelstvo, bylo území teprve v pozdním 7. a 8. století znovu osídleno slovanskými kmeny. První zmínkou slovanského pojmenování »villa gorelic«, které má význam »spáleniště či vypálené plochy«, počíná v roce 1071 dokumentovaná historie města Zhořelec (Görlitz), které v různých časových obdobích náleželo české, braniborské, saské a pruské koruně. Díky poloze u dvou významných obchodních cest (»Via Regia/Vysoká cesta« jako spojnice východu a západu, a »Neiße-Talrand-Straße/Niská cesta« jako spojnice severu a jihu), se Zhořelec rozvíjel z odlehlé obchodní osady založené u paty někdejšího českého hradu na vrchu Landeskrone v bohaté obchodní město nadregionálního významu, jehož doba největšího rozkvětu nastala v pozdním středověku. Cesta »Neiße-Talrand-Straße/Niská cesta« spojovala oblast Baltu přes Zhořelec a Žitavu s Prahou. Landeskrone (Foto: Kay Sbrzesny, výřez) 54 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 55

5 Přehled … Chráněná území • FFH 29 E Laubwälder der Königshainer Berge (Evropsky významná lokalita Listnaté lesy pohoří Königshainer Berge) • LSG Königshainer Berge (Chráněná krajinná oblast Königshainer Berge) • NSG Hochstein (Přírodní rezervace Hochstein) • FFH 91 E und NSG Monumentshügel (Evropsky významná lokalita a přírodní rezervace Monumentshügel) • FFH 30 E Basalt- und Phonolithkuppen der Östlichen Oberlausitz (Evropsky významná lokalita Čedičové a znělcové vrchy Východní Horní Lužice) • NSG Landeskrone (Přírodní rezervace Landeskrone) • NSG Rotstein (Přírodní rezervace Rotstein) • NSG Schönbrunner Berg (Přírodní rezervace Schönbrunner Berg) • LSG Löbauer Berg (Chráněná krajinná oblast Löbauer Berg) • LSG Kottmar (Chráněná krajinná oblast Kottmar) • FFH 93 Neißegebiet (Evropsky významná lokalita Oblast Nisy) • LSG Neißetal und Klosterwald (Chráněná krajinná oblast Údolí Nisy a Klosterwald) • LSG Görlitzer Neißeaue (Chráněná krajinná oblast Zhořelecká niva Nisy) • NSG Rutschung P (Přírodní rezervace Sesuv P) • FFH 111 Fließgewässer bei Schöpstal und Kodersdorf (Evropsky významná lokalita Vodní toky u Schöpstal a Kodersdorf) • FFH 114 Pließnitzgebiet (Evropsky významná lokalita Oblast Pließnitz) • LSG Herrnhuter Bergland (Chráněná krajinná oblast Pahorkatina Herrnhut) • NSG Hengstberg (Přírodní rezervace Hengstberg) • FFH 113 Mandautal (Evropsky významná lokalita Údolí Mandavy) • FFH 112 Eichgrabener Feuchtgebiet (Evropsky významná lokalita Mokřad Eichgraben) • FFH 147 Separate Fledermaus-Quartiere u. -Habitate (Evropsky významná lokalita Zimoviště a habitaty netopýrů) • EU-Vogelschutzgebiet 42-Feldgebiete in der östlichen Oberlausitz (Ptačí oblast Polní oblasti Východní Horní Lužice) Charakteristické biotopy • Biková bučina • Mařinková bučina • Svízelová doubrava se zastoupením buku • Údolní a svahový smíšený les • Křemičitanová kamenná moře • Křemičitanové skály s pionýrskou vegetací • Křemičitanové skály s puklinovou vegetací • Přírodě blízké vodní toky, jako horské potoky a úseky toků s podvodní vegetací • Druhově pestré smilkové trávníky na křemičitanových půdách • Bezkolencové vlhké louky • Chudé sečené nížinné louky • Vlhké parcely s trvalými bylinami • Habitaty netopýrů, vydry, plšíka a čápa černého a druhově pestrá ptačí fauna Vybrané druhy zvířat a rostlin Netopýr černý (Barbastella barbastellus) Netopýr velký (Myotis myotis) Plšík lískový (Muscardinus avellana) Vydra říční (Lutra lutra) Čáp černý (Ciconia nigra) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) Jaterník podléška (Hepatica nobilis) Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides) Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) Prha arnika (Arnica montana) 5 Geologie a půdy • Čedičové a znělcové příkrovy a vrchy - jsou svědky třetihorního vulkanizmu • Morény doby ledové a písky jakož i spraše a deriváty spraší • Pseudogleje s vysokou úrodností v polohách s mocnými sprašovými akumulacemi • Méně úrodné hnědozemi a podzolové hnědozemi v polohách bez spraší • Nivní jíly na píscích a štěrcích - půdy ovlivněné spodními vodami (vega, gleje) Vlevo: Pupkovec pomněnkový (Foto: Kay Sbrzesny) Vpravo: Jaterník podléška (Foto: Kay Sbrzesny) 56 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 57