Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

5 Přírodě blízké

5 Přírodě blízké úseky vodních toků i stojaté vody obývá vydra říční (Lutra lutra). Celoevropsky patří vydra říční k nejvíce ohroženým savcům a je i v Sasku, navzdory pozitivnímu vývoji populace, ohrožena vyhynutím. Vhodný životní prostor vydrám poskytují vody s nízkými, hustě zarostlými a pestrými břehy. Obzvlášť vyhledávanými místy jsou lesnaté, keřovité nebo rákosinové břehy. Čáp černý (Ciconia nigra) se na rozdíl od svých bílých příbuzných straní kulturní krajiny. Upřednostňuje hnízdění na vysokých stromech v odlehlých částech přírodě blízkých listnatých nebo smíšených lesů. Dokáže hnízdit i na skalách. Jako zdroj potravy černí čápi vyhledávají přírodě blízké potoky a říčky, případně i jiné vlhké oblasti s výskytem malých ryb nebo obojživelníků, kterými krmí svůj dorost. 5 Doubrava u kopce Hochstein (Foto: Kay Sbrzesny) Představujeme vybraná chráněná území Čáp černý (Foto: Gerd Ritschel) Evropsky významná lokalita 29 E Smíšené lesy hor Königshainer Berge Evropsky významná lokalita zahrnuje chráněnou krajinnou oblast Königshainer Berge, ve které leží také přírodní rezervace Hochstein. Hory Königshainer Berge jsou ohraničeny vodními toky Schwarzer Schöps na západě a Weißer Schöps na východě, na nich se rozprostírají bukové a březové doubravy. Přírodní rezervace Hoch stein chrání především bio topy mařinkových bučin a křemičitých skal se štěrbinovou vegetací, je také domovem zvláště chráněných druhů netopýrů, například netopýra černého, netopýra velkého, netopýra Brandtova nebo netopýra řasnatého. Přírodě blízké lesní porosty jsou charakteristické kyselými bučinami se zastoupením dubu, dominujícím bukem lesním a částečně podsazenou jedlí bělokorou. Na skalách rostou osladič obecný, sleziník severní a mechy. Typickými savci jsou pro hory Königshainer Berge muflon a plšík lískový. V bohatě strukturovaných starých bučinách hnízdí datel černý, holub doupňák a puštík obecný. Dalšími hnízdícími druhy jsou v přírodní rezervaci včelojed lesní a krahujec obecný, v sousedství také výr velký. Mezi plazy je pozoruhodný výskyt užovky hladké. Botanickou pozoruhodností na louce na východním svahu kopce Schoorstein jsou vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a prha arnika (Arnica montana). 62 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 63

5 Zajímavosti Vrch Hochstein (406 m nad mořem) je oblíbeným výletním cílem, zejména díky hostinci »Hochsteinbaude« s rozhlednou. Již v dávné minulosti sloužily skály na kopci Hochstein po dlouhou dobu zřejmě jako slovanská kultovní místa. Nejznámější z nich, zhruba 10 m vysoká skální věž »Totenstein«, byla při návštěvě pruského krále Friedricha Wilhelma IV. v roce 1844 prohlášena chráněným územím. V té době dosáhl provoz kamenolomů, který ještě dnes tvář krajiny charakterizuje, v horách Königshainer Berge svého vrcholu. Poté, co byla provozovatelem kamenolomů odstřelena skalní skupina Firstenstein, prohlásila pruská vláda v roce 1930 oblast kopce Hochstein chráněným územím Königshainer Berge. Původní smíšené lesy byly až do 19. století obhospodařovány jako výmladkové lesy pastvou ovcí. 5 km 1 2 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Kamenolom Firstensteinbruch (Foto: Dr. Hans- Dieter Engelmann) Informace viz www.oberlausitz-museum.de/koenigshain Návrh trasy Start Trasa Délka Obtížnost Zvláštnosti Pozoruhodnosti při cestě Königshainer Berge Königshain, turistické parkoviště u někdejšího nádraží Naučná stezka o přírodě a kamenolomech (značeno zeleným příčným pruhem) – muzeum těžby žuly – lom Tradenbruch (vodní plocha) – lom Hamannbruch (lezecká oblast) – lom Firstensteinbruch (lezecká stěna) – skála Totenstein (někdejší kultovní místo s možností výstupu) – útvar Kuckucksstein (směrem na západ po žluté značce) – skála Teufelsstein (lezecká skála) – vrch Hochstein (404 m) s rozhlednou – cesta zpět (značeno červeným bodem) cca 5 km střední V okolí muzea těžby žuly poskytují relikty někdejšího provozu kamenolomu vhled do historie práce v kamenolomech. Skalní stěny uzavřených kamenolomů a jednotlivé skalní útvary jsou oblíbenou lezeckou oblastí. Muzeum těžby žuly Königshain, Vrch Hochstein s rozhlednou a hostincem »Hochsteinbaude« www.oberlausitz-museum.de/koenigshain Relikty někdejšího kamenolomu (Foto: NSZ) 64 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 65