Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

5 5 Informace o

5 5 Informace o chráněném území Rozloha: 81,30 ha Ochrana: od 1912 Přírodní rezervace Rotstein Přírodní rezervace Rotstein je součástí evropsky významné lokality 30 E Čedičové a znělcové kupy východní Horní Lužice (FFH-Gebiet 30 E Basalt- und Phonolithkuppen der Östlichen Oberlausitz). Masív Rotsteinu, sestávající z čedičového příkrovu na granodioritovém podkladu, se zvedá v podobě tří do tvaru podkovy uspořádaných vrcholů Rotstein (455 m), Hengstberg (421 m) a Georgenberg (396 m) západně od obce Sohland. Již v roce 1912 byla plocha o rozloze 81 ha vyhlášena prvním chráněným územím Horní Lužice, především díky druhově bohaté jarní flóře a hojnému výskytu tisů červených (Taxus baccata). Tyto porosty označované jako tisové bučiny vznikly patrně zalesněním dřívějších pastvin na počátku 19. století. Další zvláštností jsou rozlehlé lískové porosty vrchu Rotstein. Vznikly následkem pěstování bezkmenných dřevin s převažující lískou, dnes tvoří relativně stabilní porost. Přírodě blízká společenstva listnatých lesů jsou bučiny se zastoupením dubu, doubravy se zastoupením lísky a habřiny se zastoupením dubu. Zejména na jaře se v oblasti kupy objevuje pestrá květová výzdoba. Díky brzké ochraně bylo možné zachovat velký počet druhů. Významný je výskyt jaterníku podléšky (Hepatica nobilis) či pupkovce pomněnkového (Omphalodes scorpioides), které jsou pro Rotstein charakteristickými druhy. Vrch Rotstein poskytuje díky svým společenstvům životní prostor obzvláště početné ptačí fauně, ke které patří žluva hajní (Oriolus oriolus), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek dlouhoprstý a šoupálek krátkoprstý (Certia familiaris, C. brachydactyla), pět druhů pěnic, sýkora uhelníček a sýkora parukářka (Parus ater, P. cristatus), králíček obecný (Regulus regulus) a krkavec velký (Corvus corax). Svět hnízdících ptáků zahrnuje více než 60 druhů, k nimž patří sýček obecný (Athene noctua), krahujec obecný (Accipiter nisus), datel černý (Dryocopus martius) a další šplhavci, ale také strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). V přírodní rezervaci Rotstein bylo doloženo 10 druhů netopýrů, zejména netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus). Pozoruhodný je také výskyt plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) a plcha velkého (Glis glis). Vlevo: Strakapoud velký (Mike Krüger) Vpravo: Sýkora uhelníček (Mike Krüger) Vlevo: Plodící tis (Foto: Kay Sbrzesny) Vpravo: Árón (Foto: NSZ) Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) patří k prvním poslům jara. Z druhově pestré vegetace jmenujme dymnivku bobovitou a dymnivku dutou (Corydalis intermedia, C. cava), kopytník evropský (Asarum europaeum), prvosenku vyšší (Primula elatior), sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides) a árón plamatý (Arum maculatum). Pod úrovní pramenišť se nacházejí výskyty mečíků střechovitých (Gladiolus imbricatus), okrotic dlouholistých (Cephalanthera longifolia) a hladýšů pruských (Laserpitium prutenicum). Zajímavosti Na jihovýchodním vrchu Rotsteinu se nachází ranně středověké opevnění v podobě staroslovanského dvojitého valu, dnes nazývané »Alte Schanze«. Zbytky osídlení svědčí o tom, že val byl osídlen již před rokem 800 a dále využíván i v období mezi 10. a 13. stoletím. Na vrchu Georgenberg se nachází ruina kaple Georgenkapelle, která byla zřízena patrně ve 14. století biskupem Bennem. Po několik století byly zdejší lesy udržovány výmladkovým hospodářstvím, na volných plochách byla provozována pastva. Na vrchu Rotstein byla v roce 2000 zřízena nová rozhledna. 66 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 67

5 5 km 2 4 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Tip na výlet do přírody Návrh trasy Start Trasa Délka Obtížnost Zvláštnosti Pozoruhodnosti při cestě Rotstein Dolgowitz, turistické parkoviště Rotstein (454 m) s rozhlednou a horským hotelem (značeno zeleným pruhem) 4,6 km střední Jihovýchodní část vrchu Rotstein byla vyhlášena chráněným územím již v roce 1912, a to díky smíšeným listnatým porostům s výskytem tisu a jedle, jakož i výskytu více než 500 dílem vzácných rostlin. Je nejstarším chráněným územím v Horní Lužici. Obzvlášť působivý je při výletě jarní aspekt přízemní flóry. Na půdě kostelíku v obci Bischdorf se nachází netopýří kolonie, kterou mohou návštěvníci pozorovat z plošiny za tímto účelem zřízené. Jihovýchodně od vrchu Rotstein se nachází v obci Bischdorf, místní části obce Rosenbach, v krovové konstrukci kostelní věže jedna z největších netopýřích kolonií ve východním Sasku, kde přebývá více než 900 jedinců netopýra velkého. Pro pozorování netopýrů zřízená plošina poskytuje zájemcům z řad dětí i dospělých jedinečnou možnost nahlédnout do života netopýrů ze vzdálenosti často nižší než 1 metr. Odborné průvodní slovo k pozorování pomáhá návštěvníkům k pochopení vztahů v přírodě. Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus, na snímku) patří k nejrozšířenějším druhům netopýra v Evropě. Nahoře: Pohled na vrchy Rotstein a Löbauer Berg (Foto: NSZ) Dole: Netopýr hvízdavý (Foto: Gerd Ritschel) 68 VÝCHODNÍ HORNÍ LUŽICE 69