Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

6 Přehled …

6 Přehled … Chráněná území • Evropsky významná lokalita Údolí v oblasti Weißenberg • Přírodní rezervace Georgewitzer Skala Geologie a půdy Geologický podklad lužický žulový masív Písky a štěrkopísky jako usazeniny halštrovské doby ledové Sprašový kryt viselské doby ledové Charakteristické biotopy • Svízelové habřiny se zastoupením dubu (Galio sylvatici-Carpinetum betuli) Teplomilné listnaté lesy: • Bikové doubravy (Luzulo-Quercetum petraeae) Údolní lesy: • Jasanové lesy se zastoupením javoru (Fraxino-Aceretum pseudoplatani) • Jasanové svahové lesy se zastoupením lípy (Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli) Galeriové lesy: • Ptačincové olšiny (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) • Přírodě blízké úseky potoků a říček • Mokřiny s vysokým bylinným porostem • Mokré a vlhké louky / Bezkolencové louky • Chudé louky / chudé sečené louky • Skalní výchozy Rostliny, zvířata, biotopy Teplomilné bikové doubravy (Luzulo-Quercetum petraeae) s výskytem teplomilných druhů jsou charakteristické světlým a řídkým stromovým patrem. Nacházejí se především na suchých a rovných, obvykle jižně či západně exponovaných strmých svazích, na skalnatých nebo suťovitých svazích. Ke zvláště chráněným biotopům přírodě blízkých lesů náleží teplomilné habřiny s výskytem dubu (Querco-Carpinetum), suché doubravy (Quercetum petraeae), suché doubravy se zastoupením břízy (Betulo-Quercetum roboris) a lipové lesy se zastoupením javoru (Aceri-Tilietum) na suchých suťových svazích. V roklích nacházíme na malých rozlohách suťové lesy se zastoupením jasanu a lípy velkolisté (Aceri plantanoides-Tilietum platyphylli), jakož i na stinných svazích se zastoupením jasanu a javoru (Fraxino-Aceretum pseudoplatani). Pobřežní dřeviny podél toků tvoří ptačincové olšiny (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) vyvinuté do podoby galeriových lesů. Pod pojmy suché a polosuché trávníky rozumíme nesouvislé chudé trávníky s nízkým porostem travin a bylin na suchých a slunných stanovištích. Polosuché trávníky se vyznačují druhově pestrou skladbou, jsou dílem vypásané, dílem sečené. 6 Vybrané druhy zvířat a rostlin • Ledňáček říční (Alcedo atthis) • 82 druhů velkých motýlů, mimo jiné babočka jilmová (Nymphalis polychloros) • Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) • Kamomil říční (Ancylus fluviatilis) • Křivatec Gagea spathacea • Jaterník podléška (Hepatica nobilis) • Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) • Merlík Chenopodium bonus-henricus • Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) Strana 83: Krajina plání u Bellwitz (Foto: NSZ) 82 HORNOLUŽICKÉ PLÁNĚ 83

6 6 Představujeme vybraná chráněná území Zajímavosti o chráněném území Rozloha: 35 ha Chráněno od: 30. 3. 1961 Přírodní rezervace Georgewitzer Skala Přírodní rezervace Georgewitzer Skala je převážně přírodě blízké, zalesněné průlomové údolí severovýchodně od Löbau, kterým protéká říčka Löbauer Wasser. Je součástí evropsky významné lokality 116 »Údolí v oblasti Weißenberg«. Charakteristickými typy biotopů jsou svízelové habřiny se zastoupením dubu, s pestrým zastoupením druhů rostlin i zvířat a s přírodě blízkými úseky vodních toků, lesy na dně roklí a teplomilné listnaté lesy, chudé trávníky a skalní výchozy. K pozoruhodným výskytům druhově pestré flóry se řadí jaterník podléška (Hepatica nobilis), osladič obecný (Polypodium vulgare), merlík Chenopodium bonus-henricus, sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) a žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium). Ptačí fauna údolí zahrnuje více než 50 druhů, mezi něž patří i druhy doprovázející vodní toky, jako jsou ledňáček říční (Alcedo atthis), konipas horský (Motacilla cinerea) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Obvzláště pozoruhodný je pak výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a zmije obecné (Vipera berus) na skalnatých stanovištích. km 1 2 Top. Karte 1:50000 Sachsen © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2008 Seite 1 von 1 Střízlík obecný (Foto: Mike Krüger) Z historie V oblasti rezervace Georgewitzer Skala ukazují pozůstatky slovanských opevňovacích valů na rané osídlení. Po počátku slovanského osídlení v 7. století našeho letopočtu byly ve starých sídelních krajinách, mezi nimi také v oblasti Löbau, zakládány valy a opevnění, sloužící k ochraně staré obchodní cesty Via Regia. Lesní porosty byly dříve udržovány nízké či bezkmenné. Tip na výlet do přírody Návrh trasy Výlet do přírodní rezervace Georgewitzer Skala Začátek Löbau, ulice Georgewitzer Straße Délka Cca 4 km Obtížnost Mírná Pozoruhodnosti •Slovanské valy v přírodní rezervaci Georgewitzer Skala •Při cestě Staré opevnění a starý val •Obec Kittlitz se zámkem a kostelem •Staré město v Löbau •Kopec Löbauer Berg s rozhlednou a hostincem »Honigbrunnen« Rezervace Georgewitzer Skala a říčka Löbauer Wasser (Foto: NSZ) 84 HORNOLUŽICKÉ PLÁNĚ 85