Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

7 Hornolužická

7 Hornolužická pahorkatina 7 Stručná charakteristika Hornolužická pahorkatina je tvořena převážně rozličnými granodiority, jedná se o největší granitickou oblast Německa. Místy se zde vyskytují také čediče a znělce. Směrem k jihu tvoří lužický zlom zřetelné rozhraní hornin pískovcových oblastí, na severu se na hranici hornolužické planiny granitický podklad »zanořuje« pod mocný pleistocenní kryt. Hornolužická pahorkatina je tvořena třemi dlouhými horskými pásy vedoucími ve směru západ - východ, mezi kterými se nachází dvě široké, hustě osídlené pánve. Četné potoky a říčky pramenící v horách, jako jsou Spréva či Löbauer Wasser, spolu s přítoky významně určují charakter krajiny. Ohromující skalní útvary a suťová pole jsou pozůstatky dávných geologických procesů a představují obzvlášť cenné a chráněné biotopy. V hornolužické pahorkatině je nejvíce rozšířenou jednotkou potenciálně přirozené vegetace submontánní biková bučina se zastoupením dubu. Někdejší bohatství lesů této oblasti, které se ze smrkových monokultur stále více přeměňuje opět na pestré smíšené lesy, bylo následkem získávání zemědělské půdy decimováno až do nadmořských výšek nad 300 metrů. Převážně zemědělsky využívány jsou sprašové ploché hřbety a plošiny. Druhově pestré horské louky, jakož i vlhké a mokré louky, které jsou stanovištěm vzácných místních orchidejí a jiných dle červeného seznamu Saska ohrožených druhů rostlin, jsou obzvláště chráněnými biotopy a nacházíme je pouze ojediněle. Pro účely druhové ochrany vyžadují zvláštní péči včasným sečením. Z historie Významnou středověkou obchodní a kurýrní cestou byla spojnice Budyšína (Bautzen) a Prahy ze severu na jih, nazývaná »Císařská cesta z Čech do Horní Lužice«. Poukazuje na původní příslušnost Horní Lužice k českému království. Tato historická cesta vedla z Rumburku v severních Čechách přes Jiříkov podél Sprévy skrz Neusalza-Spremberg, Oppach, přes výšinu mezi kopci Bieleboh a Pickaer Berg dále ve směru Budyšín. Úsek dnešní silnice B 96 mezi Neusalza-Spremberg – Oppach – Bautzen lze považovat za následovníka této historické »Císařské cesty«. Část staré cesty byla dříve označována jako »Zlodějská cesty/Diebesweg«. Tento úsek odpovídá turistické cestě vedoucí z »Haine« u obce Ebersbach poblíž státní hranice s Českou republikou přes místní část Neufriedersdorf okolo někdejšího mlýna »Froschmühle« a výletního hostince »Fich - telschänke« do místní části Neuspremberg. 86 Strana vlevo: Pohled z Oppach ke kopci Bieleboh (Foto: NSZ) HORNOLUŽICKÁ PAHORKATINA 87

7 Přehled … Chráněná území • Chráněná krajinná oblast Hornolužická pahorkatina (LSG Oberlausitzer Bergland) • Evropsky významná lokalita 120 Czorneboh a Hochstein (FFH-Gebiet 120 Czorneboh und Hochstein) • Evropsky významná lokalita 119 Oblast Sprévy pod Budyšínem (FFH-Gebiet 119 Spreegebiet oberhalb Bautzen) Geologie a půdy • Lužický granodiorit, dvojslídný granodiorit (Anatexit) • Vznik reliéfu zvětrávacími a přeskupovacími procesy sálského a viselského zalednění • Půdy: hnědozemi a parahnědozemi na jílových šlufech Pseudoglejové parahnědozemi ve spodních částech svahů, místy gleje na štěrkovitém říčním jílu Charakteristické biotopy • Kyselé svízelové bučiny • Květnaté mezofilní bučiny • Jasanové lesy se zastoupením javoru • Olšiny se zastoupením jasanu • Nivní lesy s měkkými dřevinami • Přírodě blízké úseky potoků a řek • Chudé rovinné louky • Silikátové skály a kamenná moře se štěrbinovou vegetací • Loviště více druhů netopýrů, místo výskytu plšíka lískového, habitat vydry říční Zvířata, rostliny, biotopy Ke zvláště chráněným nivním lesům patří jasanové lesy se zastoupením olše v oblastech pramenišť, jasanové lesy se zastoupením javoru při tocích, nivní lesy se zastoupením vrby (měkké dřeviny) a nivní lesy se zastoupením tvrdých dřevin. Příbřežní a často zaplavované oblasti menších říček, potoků a pramenišť jsou charakteristické typickými dřevinami, kterými jsou vrba, olše, jasan, javor a další. Typ biotopu otevřených přirozených suťových polí a kamenných moří zahrnuje přirozeně vzniklá bezlesá suťoviště z rozličných hornin, na kterých za extrémních stanovištních podmínek mohou existovat pouze specializované druhy štěrbinové vegetace. Kvůli strmosti svahů dochází v souhře s dalšími faktory prostředí k neustálým pohybům kamenných bloků. Vegetace proto sestává převážně z lišejníků, mechů, travin a nízkých křovin. 7 Nahoře: Modrásek jehlicový (Foto: Kay Sbrzesny) Dole: Kamenné moře (Foto: Kay Sbrzesny) Vybrané druhy rostlin a zvířat • Ožanka lesní (Teucrium scorodonia) • Žebrovice různolistá (Blechnum spicant) • Pérnatec horský (Lastrea limbosperma) • Jedle bělokorá (Abies alba) • Batolec červený (Apatura ilia) • Bělásek topolový (Limenitis populi) • Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) • Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) • Střevlík kožitý (Carabus coriaceus) • Střevlík zlatolesklý Laufkäfer (Carabus auronitens) 88 HORNOLUŽICKÁ PAHORKATINA 89