Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

8 Přehled …

8 Přehled … Chráněná území • Přírodní park Žitavské hory (Naturpark Zittauer Gebirge) • Chráněná krajinná oblast Žitavské hory (Landschaftsschutzgebiet Zittauer Gebirge) • Přírodní rezervace Luž (Naturschutzgebiet Lausche) • Přírodní rezervace Jonsdorfské skalní město (Naturschutzgebiet Jonsdorfer Felsenstadt) • Evropsky významná lokalita 32 E Vysoké polohy Žitavských hor (FFH-Gebiet 32 E »Hochlagen des Zittauer Gebirges«) • Ptačí oblast 55 Žitavské hory (EU Vogelschutzgebiet 55 »Zittauer Gebirge«) Geologie, půdy • Pískovcový masív s převyšujícími čedičovými a znělcovými kupami • Hnědozemi, částečně podzolové hnědozemi na zvětralinových půdách • Parahnědozemi ovlivněné sprašemi • Rankery a bazické hnědozemi, na bazaltických a znělcových kupách sutě • Rankery na sutích a skalní humusové půdy Charakteristické biotopy • Mařinkové bučiny • Silikátové skály se štěrbinovou vegetací • Smíšené doubravy se zastoupením borovice a břízy • Skalní bory • Horské sečené louky • Suchá vřesoviště • Mokré louky Přírodní park Žitavské hory (Naturpark Zittauer Gebirge) Přírodní park Žitavské hory se rozkládá na rozloze cca 133,4 km² a je tak nejmenším přírodním parkem Německa. V roce 2008 byl spojením 10 měst a obcí založen jako 100. přírodní park Německa. Spojuje tedy okresní město Žitava/Zittau, město Seifhennersdorf, obce Bertsdorf-Hörnitz, Großschönau, Hainewalde, Kurort Jonsdorf, Leutersdorf, Mittelherwigsdorf, Olbersdorf a Oybin a také okres Zhořelec/Görlitz jako nositele přírodního parku. V rámci přírodního parku byly vyhláškou ze dne 4. 7. 2007 vymezeny tři zóny ochrany: Zóna I Zóna II Zóna III 1.207 ha (9,05%) 7.518 ha (56,37%) 4.612 ha (34,58%) 17 Dílčí plochy s mimořádnou přírodní zahrnují chráněné Obydlená a hraničící výbavou – z toho přírodní rezervace PR krajinné oblasti území »Luž / Lausche« a PR Jonsdorfské skalní »Žitavské hory/ město/»Jonsdorfer Felsenstadt«, a další Zittauer Gebirge« ochranářsky významné oblasti, jako a »Údolí Mandavy/ mokřad Eichgrabener Feuchtgebiet, Mandautal« louky Pochewiesen Plochy s předností ochrany přírody Zemědělské a lesnické Rozvoj sídel a využívání, k přírodě podnikání šetrného šetrná rekreace ke krajině Rozvoj udržitelného turizmu 8 Strana 99: Pohled ze svahu Luže na předhůří (Foto: NSZ) Vybrané druhy zvířat a rostlin • Výr velký (Bubo bubo) • Sokol stěhovaný (Falco peregrinus) • Sýc rousný (Aegolinus funereus) • Žluna šedá (Picus canus) • Kulíšek nejmenší (Glaucidum passerinum) • Datel černý (Dryocopus martius) • Rejsek horský (Sorex aloinus) • Bělopásek topolový (Limenitis populi) • Devětsil bílý (Petasites albus) • Žebrovice různolistá (Blechnum spicant) • Věsenka nachová (Prenanthes purpurea) • Prha arnika (Arnica montana) 98 ŽITAVSKÉ HORY 99

8 Přírodní park Žitavské hory disponuje na straně jedné bohatě strukturovanou krajinou s mozaikou rozličných biotopů. K nejcennějším patří zbytky přírodě blízkých horských smíšených lesů na znělcových kupách, extenzivně využívané horské louky, strukturně bohaté pískovcové skalní formace a prameniště či vlhké louky. Na straně druhé existuje v Žitavských horách více než stoletá tradice rekreačního využívání území s propracovanou turistickou infrastrukturou. Zřízení přírodního parku umožňuje zvýšení atraktivity oblasti pro rekreanty tím, že již dnes vyčnívající přírodní výbava přírodního parku nejen zůstane zachována, ale bude také vhodným způsobem rozvíjena a pro místní i návštěvníky zpřístupňována. V neposlední řadě je kategorie ochrany přírodní park vhodná ke zvýšení popularity regionu. Stávající kategorie ochrany zůstávají vyhlášením přírodního parku nedotčeny. (Zdroj: Vyhlášení přírodního parku »Žitavské hory/Zittauer Gebirge« dne 22.6.2007) Zvířata, rostliny, biotopy Smíšené doubravy se zastoupením borovice a břízy Pro pískovcovou oblast charakteristické jsou kyselé smíšené doubravy se zastoupením borovice a břízy, které jsou v bylinném patře obvykle druhově chudé. Skalní bory nacházíme na extrémních pískovcových stanovištích. Dnes je na těchto stanovištích ještě často dominantní smrkový monokulturní porost. Smíšené bučiny Bikové bučiny se zastoupením jedle a smrku nacházíme ve vyšších polohách hor. Bikové bučiny v podobě bučin se zastoupením jedle a smrku se v Žitavských horách nacházejí na čerstvých až středně suchých kyselých půdách, mařinkové bučiny na bohatých bazických, středních až hlubokých půdách na čedičích a znělcích. Datel černý (Dryocopus martius) je u nás největším domácím druhem datlovitých, v lesích Žitavských hor je všeobecně rozšířený. Hnízdní dutiny, které si rozšiřuje, nachází často ve vysokých starých bucích. Tím má, podobně jako jiní datlovití v našich lesích, mimořádný význam. Hnízdní dutiny datlů využívají jiné, dílem vzácné ptačí druhy, jako sýc rousný (Aegolinus funereus) Slouží rozličným druhům netopýrů nebo jsou využívány vosami, sršni, čmeláky či včelami. Ze zvěře můžeme pozorovat srnčí a černou, se štěstím také jelena evropského. Příležitostně sem zavítají ze sousedních Lužických hor kamzíci. Vzácným hostem je také rys ostrovid, který na zdejší území při svých toulkách občas zavítá ze sousedního Česka. Z místních dravců jsou zastoupeni liška, jezevec, kuna lesní i skalní, hranostaj, lasice kolčava a vydra říční. Psík mývalovitý a mýval severní jsou dva noví obyvatelé pocházející z Dálného východu, případně Severní Ameriky. Nahoře: Dutina datla (Foto: NSZ) 8 Dole: Kulíšek nejmenší využívá ke hnízdění opuštěné dutiny datlů (Foto: Tommy Kästner) Pohled ze skály Nonnenfelsen (Foto: NSZ) Další informace na www.naturpark-zittauer-gebirge.de 100 ŽITAVSKÉ HORY 101