Aufrufe
vor 4 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

8 8 Výhled z Luže

8 8 Výhled z Luže (Foto: Kay Sbrzesny) Přírodní rezervace Luž (Naturschutzgebiet Lausche) Luž je jednou ze dvou přírodních rezervací v CHKO Žitavské hory a součástí zóny ochrany 1 přírodního parku. Při výšce 791 m nad mořem se jedná o nejvyšší a nejpůsobivější kužel Žitavských hor. To ji nečiní pouze symbolem obce Waltersdorf a Žitavských hor, ale také nejvyšším místem Německa v pravobřežní části Labe. Přes její vrchol probíhá státní hranice mezi Německem a Českou republikou. Dříve se na vrcholu nacházel hostinec, který však v roce 1946 vyhořel. Dnes se na vrcholu nachází již jen vyhlídková plošina a vysílač. Za dobré dohlednosti poskytuje působivý pohled do Česka a na sousední chráněnou krajinnou oblast Lužické hory, na Ještěd, Krkonoše a Jizerské hory. Na Luži se nachází jedna ze dvou přírodních rezervací v rámci chráněné krajinné oblasti Žitavské hory. Přírodní rezervace Luž zaujímá pouze vrchní část kuželu Luže. Na ploše 11,7 ha zůstal zachován pozoruhodný horský smíšený bukový les, který poskytuje prostor pro četné vzácné a chráněné druhy zvířat a rostlin. Devětsil bílý (Petasites alba) je charakteristickou rostlinou smíšených bučin na Luži, kterou opakovaně nacházíme podél cesty. Dominuje v druhově pestrém bylinném patře v nadmořských výškách od 600 do 800 m. Jeho žlutobílé květy se objevují brzy zjara. Později jeho listy, které návštěvníci rádi zaměňují za podběl, plošně pokrývají povrch. K dalším vzácným druhům patří vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), mařinka vonná (Galium odoratum), či kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). K chráněným druhům patří se svými růžovými květy připomínajícími malé orientální kloboučky také lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Zvláštní význam mají prameniště, jako pramen Lauscheborn. Vázána jsou úzce na kvalitu a polohu vulkanických hornin. Například na vodu akumulující vrstvu tufů. Prameniště se vyznačují zvláštními stanovištními podmínkami. Teplota vody a vzduchu je zde celoročně nižší, než v okolí. Mohly se zde proto vytvořit životní podmínky, které jsou v jiných středních pohořích běžné až ve vyšších nadmořských polohách. Poskytují tak prostor pro zvířata a rostliny, které v jiných evropských středních pohořích nacházíme až ve vyšších výškových stupních, jako například nenápadná ploštěnka horská (Crenobia alpina) nebo vyhynutím ohrožený rejsek horský (Sorex alpinus). Nahoře: Bukový les (Foto: NSZ) Uprostřed: Devětsil bílý (Foto: Kay Sbrzesny) Dole: Lilie zlatohlavá (Foto: Kay Sbrzesny) Luž se od pískovcových vrcholů Žitavských hor odlišuje svým tvarem i stavbou. Jedná se o mladý vulkanický kužel z dob třetihor. V nižších polohách Luže se na sutích a jílovitých hnědozemích nachází druhově pestrý smíšený les. Ve výšce zhruba 640 m nad mořem leží na pískovcích několik metrů vysoká vrstva tufů a čedičů. Tato je charakteristická svým červeným zabarvením. Nad touto vrstvou se nachází znělcová část ve tvaru zvonu, kterou procházejí opět žíly čedičů. Luž patří v každém ročním období k nejnavštěvovanějším výletním cílům Žitavského pohoří. Přírodovědnou vycházku nejlépe zahájíme na horním parkovišti v obci Waltersdorf, které je dosažitelné také regionální dopravou. 106 ŽITAVSKÉ HORY 107

8 8 Nahoře: Skalní město (Foto: NSZ) Dole: Sokol stěhovavý (Foto: Kay Sbrzesny) Nahoře: Rosnatka okrouhlolistá (Foto: Kay Sbrzesny) Dole: Všivec (Foto: NSZ) Přechodová a travnatá rašeliniště Jediné rašeliniště tohoto druhu se v přírodním parku nachází u vrchu Sonneberg u obce Waltersdorf. Jedná se o průtočné rašeliniště. Je cenným životním prostorem pro silně ohrožené rašeliništní rostliny, jako je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec (Pedicularis sylvatica) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Tento komplex poskytuje prostor např. pro zmiji obecnou (Vipera berus) a další druhy zvířat i rostlin. Oblast je ohrožena postupným zarůstáním a vysoušením. Z důvodů ochrany přírody je vstup do prostoru rašeliniště přísně zakázán. Rašeliniště patří k chráněným biotopům dle § 26 saského zákona o ochraně přírody. Jonsdorfské skalní město Oblast je významnou geologickou přírodní rezervací. Jedná se při - tom o skalnatou oblast tvořenou jemno- až střednězrným pískovcem, kterou pronikají čedičové a znělcové žíly či magmatické kanály. Dnešní viditelná, pestrá a silně členitá skalnatá krajina vznikla pozdějšími erozními a denudačními procesy. Členitá skalnatá krajina je velmi významná z hlediska ornitologického. Zejména pro ochranu ohrožených druhů hnízdících ve skalách, jako je sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a výr velký (Bubo bubo) byla oblast vyhlášena chráněným hnízdištěm, které je po dobu hnízdění nepřístupné. Současně je oblast první zónou (klidovou zónou) přírodního parku. Lesní porosty Jonsdorfského skalního města poskytují řadě ptačích druhů potravu i místa pro hnízdění, patří k nim například sýkora uhelníček a sýkora parukářka (Parus ater a Parus christatus), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), pěvuška modrá (Prunella modularis) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Datel černý (Dryocopus martius) je jedním ze čtyř se zde vyskytujících datlovitých ptáků a hloubí si hnízdní dutiny, které později ke hnízdění rádi využívají také jiné druhy. Ze savců se zde setkáme především s kunou lesní a skalní (Martes martes a Martes foina), jakož i s jezevcem (Meles meles). Vegetaci lze hodnotit spíše jako druhově chudou. Na vysychajících skalních stanovištích se nachází bory s keříčkovým podrostem. Následkem lesnictví se zde ještě dnes setkáváme s převažujícími smrkovými porosty. Botanickou pozoruhodností je plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), kterou je možné teprve od nedávna opět pozorovat v jednom z chladných a stinných údolí. 108 ŽITAVSKÉ HORY 109