Aufrufe
vor 3 Jahren

Lebensräume im Landkreis Görlitz (CZ)

  • Text
  • Goerlitz
  • Rezervace
  • Biotopy
Lebensräume im Landkreis Görlitz - mit Naturerlebnistipps

Okres

Okres Görlitz – Objevujte pestrost přírody podél Nisy Okres Zhořelec/Görlitz, který se nachází v jihovýchodním výběžku spolkové země Sasko, vznikl 1. srpna 2008 následkem reformy veřejné správy v Sasku, a to sloučením dřívějších okresů Löbau-Zittau, města Görlitz a okresu Niederschlesischer Oberlausitzkreis. Okresním městem je město Zhořelec/Görlitz. Nejvýchodnější okres Německa zaujímá rozlohu 2106 km 2 , z nichž má 14 statut města, žije cca 275 000 obyvatel. Okres Zhořelec patří historicky k Horní Lužici. Určitou zvláštností je poloha v trojzemí: na východě hraničí podél Nisy s polskými okresy Zary (vojvodství Lubusz) a Zgorzelec (vojvodství Dolní Slezsko), na jihu s českými kraji Ústecký a Liberecký kraj. Od severu k jihu se zde nachází pestrá krajina s množstvím nedotčené, ale také lidmi ovlivněné přírody. Sever okresu v oblasti údolí Nisy a Mužakova/Bad Muskau je relativně nížinný (98 m n.m). Jižně od Mužakova se krajina mění ve skromné Mužakovské vřesoviště. Písčité duny končí zhruba v úrovní Boxberg – Rietschen –Steinbach. Zde navazuje oblast Hornolužické krajiny vřesovišť a rybníků/Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, charakteristická množstvím chovných vodních ploch. Bezprostředně před Zhořelcem/Görlitz se z ploché krajiny vztyčují vrcholky kopců Königshainer Berge. Na jihu nastupuje pískovcová krajina. V oblasti zvané »Východní Horní Lužice« se nachází markantní vyvýšeniny, jako je Landeskrone (420m), Rotstein (455m) jakož i Kottmar (583m). V Žitavském pohoří jsou nadmořské výšky nejvyšší, nacházíme zde Hvozd/Hochwald (749m) a Luž (792m). Na západě navazuje Hornolužická pahorkatina. Desetiletí těžby hnědého uhlí místy vedla k významné změně tváře krajiny. Proto dnešní zbytková jezera po těžbě Bärwalder See, Berzdorfer See a Olbersdorfer See tvoří největší vodní plochy v okrese. Tato jezera také patří k největším stojatým vodním plochám v Sasku. K největším vodním tokům patří na východě Nisa, Spréva, toky Weißer a Schwarzer Schöps, Löbauer Wasser a Mandava. Poloha okresu je výhodná pro výlety do Polska a České republiky, okres je současně cílem výletů českých a polských turistů. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, touto brožurou Vám chceme zprostředkovat představu o krásách a pestrosti krajin a biotopů našeho okresu. Vycházejíce z regionální koncepce pro Horní Lužici a Dolní Slezsko postupujeme dle prostorového členění okresu a představujeme rozličné přírodní jednotky na jeho území od severu k jihu. Díky této brožuře získáte přehled o zdejších typech biotopů, charakteristických druzích zvířat a rostlin i o vyhlášených chráněných oblastech. Některé z nich byly vybrány jako příklad a popsány podrobněji. Vysvětlivky ke kategoriím chráněných území v Sasku a vybraných odborných pojmů naleznete v příloze. Pro prohloubení odborných znalostí jsme v dodatku rovněž zařadili výběr regionální literatury, která nám posloužila také jako podklad pro sestavení této brožury. Typické prvky krajiny samozřejmě nejlépe poznáte při výletech nebo při projížďkách na kole, přímo v přírodě. Proto každá kapitola obsahuje doporučený výlet do přírody. Tyto doporučené výletní trasy Vám poslouží jako inspirace k aktivnímu prožitku přírody našeho okresu. Pro plánování výletů Vám doporučujeme regionální mapy, které obdržíte v turistických informačních centrech nebo v knihkupectvích. Další doporučené výlety najdete také v brožuře »Naučné stezky v okrese Zhořelec/Lehrpfade im Landkreis Görlitz«, která rovněž byla v rámci projektu vydána v českém a německém jazyce. Přejeme Vám mnoho radosti při čtení a objevování přírodních krás našeho okresu. Chovejte se, prosím, k přírodě ohleduplně! Děkujeme! Centrum ochrany přírody »Žitavské hory« o.p.s. Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH Panoramatický výhled z vrchu Breiteberg (Foto: Kay Sbrzesny) 6 7

1 Lužický hraniční val 1 Stručná charakteristika Lužický hraniční val je součástí dolnolužického hřbetu. Jedná se o úzký zalesněný morénový val o nadmořských výškách až 175 m n.m., který se táhne od obce Gniewoszyce (Polsko) východně od Nisy přes Krauschwitz, Bad Muskau, Groß Düben do Friedenshain a jižně od Mattendorf (obě obce v Braniborsku). Pro region markantní část lužického hraničního valu tvoří jižní část Mužakovského vrásového oblouku (Muskauer Faltenbogen). Dotýká se tak nejsevernější části okresu Görlitz na relativně malé ploše. Mužakovský vrásový oblouk se zvedá až 40 m nad depresi řeky Struga a sestává z oblouků čelních morén. Reliéf je silně členěný souběžnými údolími a depresemi. Některá podélná údolí jsou částečně zaplavena vodou. Na leteckých snímcích nebo topografických mapách je možné průběh vrásového oblouku zřetelně rozeznat. Jižně se nacházejí předsunuté písčité plochy. Ve stlačených částech vystupují k povrchu třetihorní vrstvy. Vložené uhelné vrstvy byly již v historických dobách využívány jako zdroj paliva. Přirozené půdy jsou jílovitá hnědozem, písčité gleje, přechodové a slatinné rašeliny. Převažující březové a dubové bory tvoří potenciálně přirozenou vegetaci. Z historie Díky hmotnosti stovek metrů vysoké vrstvy sněhu došlo k vrásnění a vztyčení vertikálně ležících vrstev. Tak se k povrchu dostaly hnědé uhlí a jílové či sklářské písky, které byly lidmi na některých místech těženy pro průmyslové využití. Těžba byla zahájena obvykle tam, kde čela uhelných slojí následkem tlaku dosahovala k povrchu. Tak bylo těžbu možné provádět nejprve povrchově, později hlubinně. V období mezi 1849 do 1971 se v oblasti mužakovského vrásového oblouku nacházelo množství důlních provozů. Následkem těžby hnědého uhlí vznikly četné úzké rýhy, které zčásti zůstaly otevřené a zaplnily se vodou. Vznikla typická protáhlá jezera, jako například Halbendorfer See, Kromlauer See nebo lesní jezero Groß Düben. Vlevo: Kromlauer Park (Foto: NSZ) 8 LUŽICKÝ HRANIČNÍ VAL 9